Tietosuojaseloste


Tämä on Rakennus Kodix Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 
 

1. Rekisterinpitäjä

Rakennus Kodix Oy Y-tunnus: 2702455-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niko Turin

info@rakennuskodix.fi

 

3. Rekisterin nimi

Rakennus Kodix Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteriin tallennettavia rekisteröityjä ovat asiakasyritysten yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivustojemme käyttäjät.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus asiakaspalvelu sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, asiakasviestintä ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös Rakennus Kodix Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

        Henkilön nimi ja asema yrityksessä

        Yritys/organisaatio

        Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

        www-sivustojen osoitteet

        Verkkoyhteyden IP-osoite

        Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

        Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

        Laskutustiedot

        Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot

        Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet

        Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

        Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

        Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) yhteydessä saaduista tiedoista. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina, kuin ne on rekisteröidyltä itseltään saatu, ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Rakennus Kodix Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rakennus Kodix Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille. Rakennus Kodix Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Rakennus Kodix Oy:n suoramarkkinointirekistereihin suoramarkkinointiluvan sen mahdollistaessa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rakennus Kodix Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).